Gældende per 4. juli 2014

Grundlæggende oplysninger

Når man bestiller en ydelse eller køber en vare, findes der altid nogle generelle regler i form af købeloven. Derudover findes der fra forhandleren / leverandøren nogle alm. betingelser. Disse kaldes “almindelige vilkår & betingelser for Chrisal Skadedyrsservice A/S”.

Leverandøren (Chrisal A/S) har ydermere nogle specifikke betingelser. Disse kan læses nedenfor. Det er derfor vigtigt, at De som forbruger / kunde kender disse betingelser, så en evt. handel indgås på ordnede og accepterede vilkår.

Det er derfor lige så vigtigt for Chrisal A/S som leverandør som Dem – som kunde, at begge parter er indforståede med handelens vilkår, så begge parter kender retningslinjerne og evt. tvister undgås.

Leveringsbetingelser

§ 1 Indgåelse af aftale mellem kunde & Chrisal A/S kan indgås mundtlig eller skriftligt via bestillingsformular på hjemmeside, telefon, brev eller e-mail.

Vi bånder fra tid til anden indgående samtaler til internt brug og for at sikre Dem – som kunde – en korrekt behandling. Alle indgåede aftaler foretages i overensstemmelse med almindelige vilkår & betingelser for Chrisal Skadedyrsservice A/S. Dog med afvigelse af følgende nedenstående tillæg.

§ 2 Alle nævnte priser er ekskl. 25% moms og leveringsomkostninger samt miljøbidrag.

§ 3 Ved bestilling af serviceydelser er kunden i sin ret til at afbestille ydelsen såfremt:

3.1 Afbestillingen foretages i god tid (dvs. mere end 24 timers varsel).
3.2 Chrisal A/S ikke overholder aftalt tidspunkt for servicens udførelse.
3.3. I tilfælde af force majeure.
3.4 I tilfælde af pkt. 3.1 såfremt kunden enten udebliver, eller annullerer med kortere varsel er Chrisal A/S berettiget til en bod af 3/4 af den aftalte pris eller kørsel efter taxametertakst + tidsforbrug fra Chrisal A/S’s adresse til kundens adresse.

§ 4 Ved bestilling af varer er kunden i sin ret til at returnere varen indenfor 14 dage såfremt:

4.1. Varen er defekt / skadet ved leveringstidspunktet (skade anmeldes straks ved modtagelse til den leverende fragtmand / post).
4.2 Varen ikke lever op til kundens forventninger pga. fejl / mangler.
4.3. Evt. defekte varer, der ønskes returneret skal være i ubrudt og intakt emballage.
4.4. Brugte insektfangere tages ikke retur af hensyn til bakterie / smittefare. Varerne kan dog tilbageleveres i ubrugt stand / emballage. Såfremt varerne ikke tilbageleveres i intakt emballage, eller varerne har synlige tegn på slid eller forbrug anses værdiforringelsen jf. forbrugeraftaleloven som værende 100%.
4.5 Ingen varer tages retur uden forudgående aftale – returfragt betales af kunden (dog ikke ved defekt).

§ 5 Ved bestilling af serviceydelser – bekæmpelse af diverse skadedyrsgrupper jf. den bestilte ydelse – gælder nedenstående.

5.1.Chrisal A/S kan på intet tidspunkt ansvarliggøres hverken indtrængen af skadedyr, senere forekomst samt skader forårsaget af disse.
5.2 Chrisal A/S er jf. §8 forpligtet til at udføre garantibehandlinger / efterbehandlinger, såfremt den leverede serviceydelse ikke vurderes som effektfuld, ud fra den bestilte ydelse. Dog er det forudsætning, at kunden efterlever evt. påbud fra Chrisal A/S, der har til hensigt at forebygge / bistå et effektfuldt resultat. Ligesom det er kundens ansvar at sørge for, at Chrisal A/S har den fornødne adgang til den pågældende på de af Chrisal A/S givne tidspunkter. Såfremt kunden ikke kan efterleve, at der er adgang for Chrisal A/S på de af Chrisal A/S ønskede tidspunkter, kan evt. efterbehandlinger enten udskydes eller annulleres helt.
5.3 Chrisal A/S bestemmer suverænt, hvornår serviceydelser og efterbehandlinger kan foretages ud fra vejrlig og livscyklus.

5.4 Ved serviceydelser bortfalder fortrydelsesretten, når arbejdet er påbegyndt. Med dette menes, at når en udsendt medarbejder fra Chrisal A/S har påbegyndt det bestilte arbejde, frafalder kunden sin fortrydelsesret. Beder kunden Chrisal A/S standse et påbegyndt arbejde, vil der ud fra faste priser faktureres for et rimeligt beløb. Herunder kørsel, inspektion samt forbrugt tiden med kunden.

§ 6 Chrisal A/S påtager sig intet ansvar for serviceydelser som følge af hærværk, mislighold eller anden form for afvigelser fra givne instruktioner.

§ 7 I tilfælde af tvivlstilfælde omkring en ydelses / vares effekt eller virkning, skal der hurtigst muligt gives besked til Chrisal A/S. Hvorefter der kan kræves fra kundens eller Chrisal A/S’s side, at der bliver foretaget en uvildig syn & skønserklæring. Denne erklærings omkostninger afklares via juridiske bestemmelser eller retslig myndighed.

Garanti & aftalevilkår
§ 8 I tilfælde af klage over serviceydelser, skal dette ske indenfor en given garantiperiode fra sidste betalte behandling – som følger:

Hvepse: 5 døgn
Myrer: 30 dage
Borebiller: 5 år (ved garanti)
Husmår: Ingen garanti
Mus & rotter: 14 dage
Øvrige insekter: 30 dage
Muldvarpe / mosegrise: 14 dage

§ 9 Ved alle bestillinger anbefales det kunden, at foretage bestillingen via et skriftligt medie af hensyn til evt. tvister omkring garanti / priser m.v.

Alle skriftlige bestillinger bekræftes inden en services udførelse / varer udsendes. Alle mundtlige aftaler er ligeså bindende, der gives dog ingen ordrebekræftelse på sådanne, med mindre kunden opfordrer til dette – hvilket altid anbefales.

Forbehold for evt. skader på materialer m.v.
§ 10 Ved sprøjtebehandling mod insekter skal det understreges, at det er helt på eget ( kundens ) ansvar, at paneler, kantlister, vægge og andre steder, hvor der skal behandles – er rengjort for snavs, støv, nikotin m.v. Dette af hensyn til væske, der kan løbe ned og samle førnævnte smudspartikler i render på vægge og paneler. Chrisal A/S kan derfor ikke ansvarliggøres render o.lign. der skyldes skidt, nikotin m.v. på vægge, paneler og fodlister m.v.

Ligeledes kan der ikke søges dækning ved skade efter sprøjtebehandling / tågebehandling, hvis der ikke er dækket af – inden behandling.

Ved behandling mod mår, hvepse & bier kan der i visse tilfælde forekomme lugtgener. Det er ikke Chrisal A/S’s ansvar at neutralisere dette – men kundens eget.

Fjernelse af pulverpræparater kan egenhændigt opsuges og bortskaffes med dagrenovation. Chrisal A/S bistår gerne med råd og vejledning til dette.

Betalingsbetingelser
§ 11 Alle ydelser faktureres og fremsendes pr. post eller E-mail. Betalingsbetingelser:

Som privat førstegangskunde skal De altid betale kontant (Mobilepay, Straksoverførsel) efter endt behandling.
Virksomheder o.a. med CVR-nr. har 7 dages betalingsfrist.
Kunder med serviceaftaler har 14 dages betalingsfrist.
Alle fakturaindbetalinger skal ske via overførsel eller check. Dette fremgår af fakturaen.

Politik og retningslinjer for persondata

POLITIK FOR CHRISAL A/S

Vor politik omkring persondata skal overordnet set medvirke til at sikre etablering og opretholdelse af retningslinjer for overholdelse af den til enhver tid gældende lovgivning om persondata.

 

AFGRÆNSNING OG OMFANG

Retningslinjerne gælder for alle virksomhedens medarbejdere.

Retningslinjerne gælder for alle persondata på såvel medarbejdere, kunder, leverandører mv. Altså på behandling af oplysninger om fysiske personer, herunder enkeltmandsvirksomheder.

Dermed gælder vor politik og retningslinjer for alle data, der er ”personhenførbare”.

 

RETNINGSLINJER

3.1 Sondring mellem forskellig persondata

Sondringen mellem almindelige og følsomme personoplysninger har betydning ved den risikovurdering, som skal foretages i forhold til behandlingssikkerhed. Her vil beskyttelse af følsomme oplysninger vægte højere end beskyttelse af almindelige oplysninger.

Visse data f.eks. i bogholderisystemet omkring kunders køb af varer og løn til den enkelte medarbejder kan ikke slettes i systemet, idet vi dermed efter vores opfattelse vil være i strid med bogføringsloven. Dette sker dog i hos en ekstern leverandør revisor, hvorfor det vil blive dække af databehandleraftale med dem.

Såfremt det er nødvendigt af hensyn til andre regler f.eks. arbejdsmiljøregler, vil disse andre regler blive overholdt.

Vore kunder bliver ikke registeret med yderligere oplysninger, end de af dem os oplyst. Herunder navn, adresse, telefonnummer samt mailadresse.

3.2 Registrerede personers rettigheder efter persondataforordningen

Fysiske personer har følgende rettigheder efter persondataforordningen:

Retten til at modtage oplysning om en behandling af personoplysninger(oplysningspligt)
Retten til at få indsigt i personoplysninger
Retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget
Retten til at få personoplysninger slettet
Retten til at gøre indsigelse mod, at personoplysninger anvendes til direkte markedsføring
Retten til at gøre indsigelse mod automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering
Retten til at flytte personoplysninger (dataportabilitet)

Disse rettigheder respekterer vi ud fra følgende overordnede retningslinjer:

Alle medarbejdere har kendskab til regler om persondata og har læst denne politik
Alle kunder er oplyst om deres rettigheder
Henvendelser fra personer omkring vor håndtering af persondata vil ske inden for 30 dage
Vi anvender ikke data fra/om vore kunder til andet end det aftalte formål
Vi sørger for altid at have de korrekte personoplysninger noteret
Vi har procedure for sletning af persondata, se afsnit 3.3.1 nedenfor.
Vi anvender ikke data i markedsføringsmæssig henseende medmindre vi har samtykke hertil.
Vi vil opfylde krav til dataportabilitet på en kundes anmodning.
Vi indhenter og opbevarer ikke mere data end nødvendigt.

3.3 Behandling af persondata

Behandling af almindelige oplysninger om personer må kun finde sted, hvis én af betingelserne er opfyldt, hvilket vi respekterer:

Kunden har givet samtykke til behandling af sine personoplysninger til et specifikt formål.
Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i
Behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige.
Behandling er nødvendig for at beskytte den registreredes/en anden persons vitale interesser.
Behandling er nødvendig ift. udførelse af en opgave i samfundets interesse eller en opgave, som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.
Behandling er nødvendig, for at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn.

Alle ansatte skal underskrive en erklæring, hvor de har bekræftet, at vi ligger inde med de i forhold til løn og andet relevante oplysninger. Generelt tilstræbes, at vi kun har for daglig drift relevante oplysninger liggende på medarbejderne.

3.3.1 Procedurer fra sletning af data

Herunder er beskrevet de procedurer, som vi har i forhold til sletning af persondata på vore kunder.

Kunders oplysninger gemmes på internt datasystem. Serviceaftalekunder med oplysninger gemmes aflåst i virksomhedens adminstration

Alt materiale på udgåede kunder slettes efter 5 år. Dette er hovedreglen. Hertil gælder følgende undtagelser:

Hvis saglig grund til at gemme i længere tid
Hvis sandsynligt, at en kunde efter denne tidshorisont vil henvende sig for at få data udleveret
Forhold som jfr. pkt. 3.1 skal opbevares af hensyn til anden lovgivning, eller hvor en sletning vil medføre, at fuldstændigheden i f.eks. bogholderiet dermed går tabt.

Der skal være en konkret grund, som skal være en anden end, at det er belejligt for os at gemme alt.

3.4 IT sikkerhed

Der er koder på alle vore computere og telefoner. Koder gemmes ikke fysisk.

Vi har i forhold til risikoen ved vor behandling af persondata indført en passende IT sikkerhed med såvel fornødne tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at data i opbevaringsperioden hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid lovgivningen.

Vi anvender i overensstemmelse med god praksis firewalls, backup- samt antivirus-procedurer til at forhindre tab af data eller dele deraf i forbindelse med strømsvigt, brand, virusangreb eller andre produktionsforstyrrelser.

Oplysninger lægges ikke op i Cloud med på lukket internt datasystem.

3.4.1 Hjemmeside

På vor hjemmeside bruger vi eksterne cookies til at måle trafikken på hjemmesiden. Dette informeres brugeren om i overensstemmelse med gældende regler for brugen af cookies. Dette gælder for hjemmesiden: https://chrisal.dk

3.5 Fysisk sikkerhed

Alt fysisk persondata vedrørende vore kunder foreligger i kundemapper og ikke som løse dokumenter i skuffer mv.

Eksterne personer efterlades aldrig alene, hvor der står ikke-relevant persondata tilgængelig.

Virksomhedens lokaler er altid aflåst, når vi ikke selv er tilstede.

Kun administrative ansatte har nøgle til virksomhedens lokaler.

3.6 Information til de personer vi har persondata på (de registrerede)

Ved indsamling af personoplysninger, skal vi give de registrerede en række oplysninger i forbindelse med indsamlingen, herunder oplysninger om vor identitet samt formålet med behandlingen af de indsamlede data, og vort retlige grundlag for behandling af personoplysninger.

Hvis behandlinger udelukkende bygger på samtykke, så skal dette samtykke kunne dokumenteres.

3.6.1 Beskrivelse af de samtykker vi indhenter

Der indhentes ikke andre oplysninger om kunder, end de af kunden selv tildelte oplysninger.

3.7 Databehandleraftaler

Når vi deler persondata med andre, så har vi brug for en databehandleraftale. Disse vil vi få indhentet hos følgende:

Bogføringssystem hos revisor
Lønsystem
etc

3.8 Oplysningspligt ved brud på sikkerhed/læk af data

Hvis der er alvorlige sikkerhedsbrud eller hvis der er sket læk af personfølsomme data, så skal de relevante personer straks oplyses herom. Dette er vigtigt for at kunne overholde kravet om, at dette skal rapporteres til Datatilsynet inden for 72 timer.