Humlebier

– Kom sikkert af med Humlebier/brumbasser
Alle ugens dage: 08:00 - 22:00.

Humlebier – hvilke tegn?

Inden man beslutter sig for at slå dem ihjel, bør man spørge sig selv: Skal man egentlig bekæmpe et humlebibo/brumbassebo? Nej, er det lette og umiddelbart rigtige svar. I modsætning til hvepse er humlebier ikke skadedyr som udgangspunkt – men derimod et nyttedyr, der bestøver vores flora som den almindelige bi. Men der er jo altid et men.

Men hvorfor er det så, at mange mennesker selv bekæmper et humlebibo eller betaler sig fra det?

Humlebidronningen vælger desværre ofte et særdeles uheldigt sted at bygge bo, hvor det kan være til gene for menneskene. Med dette menes f.eks. at hvis en humlebidronning bygger et bo på loftet, så vil der henover sæsonen være en konstant brummen fra loftet, da humlebierne forsøger at nedkøle temperaturen i boet ved at snurre eller vibrere med vingerne, der således virker som en køler på boet. Er humlebiboet således placeret på loftet over et soveværelse eller et børneværelse, kan det være næsten ulideligt og dermed ikke at betragte dem som værende skadedyr. Primært fordi denne brummen fra loftet er særdeles markant i nattetimerne. Det kan også være, at brumbasseboet er uheldigt placeret og man er i vejen for til/fraflyvning til boet.

Det ses ofte at humlebierne har et bo i muren ved terrassen. Har man børn er det ikke hensigtsmæssigt at lade boet være over sæsonen, da brumbasserne sagtens kan være aggressive, hvis de føler, at boet er udsat eller truet. Dette ses ofte, hvor man er nødt til at færdes nær indflyvningshullet. Vi ser jævnligt brumbassebo under fliser i garager eller skure. Igen her er det ikke hensigtsmæssigt at dele plads med dem, selvom de i forsommeren kan virke harmløse og nærmest hyggelige, så øges bestanden i boet henover sommeren – ligesom trafikken vil tiltage.

Vi får tit spørgsmålet. Svaret er enkelt – humlebier stikker som andre bier eller hvepse – og kaldes derfor et humlebistik. Som udgangspunkt er de fredelige og kun fokuseret på at bestøve blomster og varetage boet og familien. Men derfor er spørgsmålet relevant nok, da ca. 30% herhjemme har allergi overfor bistik. Men en humlebi efterlader ikke samme gift i forbindelse med et stik som hvepse eller bier. Derfor behøver man ikke få humlebier fjernet pga. frygt for allergi.  Men et bistik fra humlebier er særdeles smertefuldt og kan fuldt ud sidestilles med et bistik fra almindelige bier. Dog forsvinder smerten normalt hurtigere end ved almindelige bistik eller hvepsestik.

Hvordan kommer man af med et humlebibo?

Det er faktisk svært selv at bekæmpe et humlebibo, da det er spredt over et større areal og sidder ofte meget utilgængeligt i modsætning til hvepsebo. Det er ikke nok, at man blot propper noget i indflyvningshullet, da de hurtigt finder en anden vej ud – eller i værste fald – ind. Derfor kræves der nogle værktøjer til at bekæmpe et brumbassebo, hvilket betyder, at det kan være billigere at lade et professionelt skadedyrsfirma klare det hurtigt. Det er meget sjældent, at man har held ved at sprøjte gift ind i hullet, hvor humlebierne flyver ind og ud. Dels fordi et humlebibo sidder langt længere inde end f.eks. hvepsebo. Men når man sprøjter gift ind mod boet, så sker det næsten altid, at humlebierne finder en anden vej – frem og tilbage.

Man skal forvente en pris på kr. 1.010,- + moms for bekæmpelse af humlebier. Er der flere boer, så er der halvpris på bekæmpelse og fjernelse af disse.